Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

Püsiv töövõimetus

Liigeskahjustuse süvenedes võib RA patsient osutuda tööealisena töövõimetuks

  • Täielik (100%) töövõimetus - inimesel esineb haigusest või vigastusest põhjustatud tugevasti väljendunud funktsioonihäire, mille tõttu ta ei ole võimeline tööga elatist teenima;
  • Osaline (10-90%) töövõimetus - inimene on võimeline tööga elatist teenima, kuid haigusest või vigastusest põhjustatud funktsioonihäire tõttu ei ole võimeline tegema talle sobivat tööd tööaja üldisele riiklikule normile vastavas mahus.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi teeb Sotsiaalkindlustusamet, kaasates ekspertarste.

Püsiva töövõimetuse tuvastamiseks tuleb täita vormikohane ekspertiisitaotlus. Taotluse vorm on kättesaadav pensioniametis, kus vajadusel klienditeenindaja abistab taotluse täitmisel või Sotsiaalkindlustusameti veebilehel. Kui inimene taotluse täitmisega iseseisvalt toime ei tule ja tal ei ole võimalik minna pensioniameti klienditeenindusse, võib taotluse täita ka puuet taotleva inimese pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi muu abistaja.

Täidetud taotluse võib pensioniametisse viia, saata posti või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult. Pensioniametite postiaadressid ja e-posti aadressid ning klienditeeninduse aadressid ja vastuvõtuajad on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti veebilehel www.ensib.ee

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi korduvaks taotlemiseks tuleb esitada püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtajaks Sotsiaalkindlustusametile uus ekspertiisitaotlus. Terviseseisundi või püsiva töövõimetuse põhjuse muutumisel võib inimene taotleda uut ekspertiisi enne korduvekspertiisi tähtaja saabumist.

Terviseseisundi kirjelduse küsib Sotsiaalkindlustusamet arstilt, kelle andmed on ekspertiisitaotluses nimetatud. Arst koostab vormikohase terviseseisundi kirjelduse ja esitab selle Sotsiaalkindlustusametile.

Püsiva töövõimetuse ekspertiis tehakse dokumentide alusel, ekspertiisi tegijaga kohtuma ei pea. Püsiva töövõimetuse ekspertiisi tulemuste kohta vormistab Sotsiaalkindlustusamet kirjaliku otsuse, mille kohta saadetakse vastavasisuline teade.

Püsiva töövõimetuse ekspertiisi teostamise tavapärane pikkus on kuni poolteist kuud. Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas ei kaota.

Juhul, kui isik taotleb püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamist üheaegselt, täidetakse ühine ekspertiisitaotlus.

Püsiv töövõimetus ulatusega 40-100% annab õiguse taotleda töövõimetuspensioni. Töövõimetuspensioni taotlemiseks on vajalik täita töövõimetuspensioni taotlus, mille vormi saab pensioniametist või Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Täpsema info püsiva töövõimetuse ekspertiisi kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt www.ensib.ee

.
Viimati muudetud: 28.03.2014 SisukaartRoche