Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

Puue ja sotsiaaltoetused

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

Tulenevalt vanusest, so laps (kuni 16-aastane laps), tööealine inimene (16-aastane kuni vanaduspensioniealine inimene) ja vanaduspensioniealine inimene, tuvastatakse puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud erinevatel alustel.

Lapsel ja vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest järgmiselt:

  • sügav, kui inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
  • raske, kui inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
  • keskmine, kui inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas.

Tööealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt igapäevastest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest järgmiselt:

  • sügav, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
  • raske, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
  • keskmine, kui inimese igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Tööealise inimese puudest tulenev lisakulu on puudest tingitud takistuste vähendamiseks vähemalt kord kuus tehtavad kulutused ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest.

Lisakulud tuvastatakse, arvestades tööealise inimese vajadusi (ravimid, transport, abivahendid, erivajadused riietusele ja jalatsitele, suurenenud majapidamiskulutuste hüvitamise vajadus, kommunikatsioonivahendid) ja tema kompenseerimata funktsioonihäirete suurusi. Lisakulude suuruse arvutamiseks on välja töötatud algoritm.

Puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud tuvastatakse täiskasvanud inimesele kestusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat ja 5 aastat.

Puude ekspertiisi teeb Sotsiaalkindlustusamet, kaasates ekspertarste.

Puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude ekspertiisi teostamise tavapärane pikkus on kuni poolteist kuud. Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas ei kaota.

Juhul, kui isik taotleb puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude ja püsiva töövõimetuse tuvastamist üheaegselt, täidetakse ühine ekspertiisitaotlus.

Kui on määratud sügav, raske või keskmine puue, siis annab see õiguse taotleda puudega inimese sotsiaaltoetusi, selleks on vajalik täita puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlus. Taotluse vormi saab elukohajärgsest pensioniametist või Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Täpsem info sotsiaaltoetuste kohta Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt www.ensib.ee

.
Viimati muudetud: 28.03.2014 SisukaartRoche