Liiges.ee-logo  
est rus
Reumatoidartriidi (RA) mõiste Diagnoosimine Ravi RA ennetamine Elu RAga Testi end Lugemiseks

Rehabilitatsiooniteenus

Kõigil puudega lastel ja täiskasvanutel on õigus rehabilitatsiooniteenusele.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Esmakordselt rehabilitatsiooniteenusele minnes koostatakse (vajadusel pereliikme osavõtul) rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniplaan on eelduseks rehabilitatsiooniteenuste saamiseks. Plaani koostamiseks vestlevad Teiega erinevad rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid (nt sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut), kes hindavad Teie toimetulekut, tegevusvõimet ja eriteenuste vajadust. Vajadusel viiakse hindamine läbi ka Teie kodus, töökohal, koolis vm.

Ühiselt püstitatakse eesmärk ja koostatakse tegevuskava. Tegevuskavasse pannakse kirja Teile vajalikud teenused ja soovitused, mida järgides saate parandada oma edasist toimetulekut.

Kõigi inimeste vajadused on erinevad, seetõttu arutatakse põhjalikult läbi, millised rehabilitatsiooniteenused on Teile vajalikud, nt.

  • sotsiaaltöötaja teenused: nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral,
  • tegevusterapeudi teenused: igapäevaelus vajalike oskuste (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine) harjutamine, käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine,
  • füsioterapeudi teenused: koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks,
  • psühholoogi teenused: töölesaamiseks vajalik nõustamine, elumuutustega toimetulek.

Rehabilitatsiooniteenust osutavad paljud asutused üle Eesti, kellega Sotsiaalkindlustusametil on sõlmitud leping. Asutustes on moodustatud rehabilitatsioonimeeskonnad, kuhu kuuluvad erinevad spetsialistid. Inimesel on õigus ise valida, millises asutuses ta soovib teenust saada. Vajadusel abistab Teid sobiva rehabilitatsiooniasutuse valikul pensioniameti töötaja või rehabilitatsiooniplaani märgitud juhendav isik.

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse ka majutusteenust ja sõidukulude hüvitamist. Juhul kui sõidate rehabilitatsiooniteenusele väljaspoolt elukohajärgset kohalikku omavalitsust, pakutakse piiratud mahus ka majutusteenust ning kompenseeritakse sõidukulud (nii puudega inimesele kui ka tema saatjale).

Kuidas taotleda rehabilitatsiooniteenust?

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) pensioniametisse ja täita taotlus. Taotluse vormi saab kõikidest pensioniametitest või Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt www.ensib.ee

Taotlusele tuleb lisada:

  • koopia isikut tõendavast dokumendist,
  • koopia arstliku ekspertiisi otsusest töövõime kaotuse protsendi määramise kohta, p
  • süühilise erivajadusega inimesed esitavad arstitõendi psüühikahäirete esinemise kohta ning arstitõendi terviseseisundi kohta.

Kui taotluse täidab puudega inimese seaduslik esindaja, tuleb taotlusele lisada ka esindaja isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

SKA langetab otsuse 10 päeva jooksul.

Kui Teil on õigus rehabilitatsiooniteenust saada, siis saadetakse Teile postiga koju suunamiskiri, millele on lisatud Teile eeldatavalt sobilike rehabilitatsiooniasutuste nimekiri.

Teie poolt välja valitud rehabilitatsiooniasutusega peate ise ühendust võtma (kas telefoni, posti vm teel) 21 päeva jooksul, et registreerida end teenuse saamise järjekorda. Vajadusel abistab Teid sobiva rehabilitatsiooniasutuse valikul pensioniameti töötaja (kelle nimi on märgitud suunamiskirjale) või rehabilitatsiooniplaani märgitud juhendav isik.

Täpsema info rehabilitatsiooniteenuse ja selle maksumuste kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt www.ensib.ee

.
Viimati muudetud: 28.03.2014 SisukaartRoche